سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با تظاهرات چشمی بیماری‌های سیستمیک

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آنلاین

وبینار علمی آشنایی با تظاهرات چشمی بیماری‌های سیستمیک

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی آشنایی با تظاهرات چشمی بیماری‌های سیستمیک
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۰