سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان

سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران

وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۳:۱۵
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۵:۴۵

وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۳:۱۵
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۵:۴۵