سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی واکسیناسیون کووید19

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی واکسیناسیون کووید19

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰

وبینار علمی واکسیناسیون کووید19
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰