سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول صحیح تریاژ بیماران

دانشگاه علوم پزشکی البرز

آنلاین

وبینار علمی اصول صحیح تریاژ بیماران

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی اصول صحیح تریاژ بیماران
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰