سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی گفتار درمانی در سکته مغزی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبینار علمی گفتار درمانی در سکته مغزی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی گفتار درمانی در سکته مغزی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰