سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آموزه هاي قانوني براي پزشکان

سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران

آنلاین

وبینار علمی آموزه هاي قانوني براي پزشکان

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۱۵
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۴۵

وبینار علمی آموزه هاي قانوني براي پزشکان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۱۵
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۴۵