سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت آسیبهای تروماتیک دندانی و راهکارهای درمانی آن

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آنلاین

وبینار علمی مدیریت آسیبهای تروماتیک دندانی و راهکارهای درمانی آن

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی مدیریت آسیبهای تروماتیک دندانی و راهکارهای درمانی آن
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰