سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مهندسی پروتئین آنزیم

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

آنلاین

وبینار علمی مهندسی پروتئین آنزیم

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی مهندسی پروتئین آنزیم
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰