سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

Defense of the Doctoral Proposal: Zoha Kamali

Defense of the Doctoral Proposal: Zoha Kamali

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲

Defense of the Doctoral Proposal: Zoha Kamali
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲

شرح

مدرس(ها)