سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبنیار علمی كنفرانس يك روزه "آموزه هاي قانوني براي پزشكان و کادر درمان "

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آنلاین

وبنیار علمی كنفرانس يك روزه "آموزه هاي قانوني براي پزشكان و کادر درمان "

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰