سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی مراقبت از زخم با استفاده از پانسمان های نوین
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰