سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی رویکرد بالینی به تازه های آلکالوزمتابولیک در کودکان

انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران

آنلاین

وبینار علمی رویکرد بالینی به تازه های آلکالوزمتابولیک در کودکان
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی رویکرد بالینی به تازه های آلکالوزمتابولیک در کودکان
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۰