سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با نکات کلیدی در ضایعات پیش سرطانی و سرطانی چشم ها

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آنلاین

وبینار علمی آشنایی با نکات کلیدی در ضایعات پیش سرطانی و سرطانی چشم ها

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ساعت ۱۷:۰۰