سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آموزش پروتکل های سلامت مادران

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آنلاین

وبینار علمی آموزش پروتکل های سلامت مادران

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی آموزش پروتکل های سلامت مادران
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰