سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کم شنوایی های قابل پیشگیری، قبل و بعد از تولد

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی کم شنوایی های قابل پیشگیری، قبل و بعد از تولد

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی کم شنوایی های قابل پیشگیری، قبل و بعد از تولد
خاتمه یافته بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰