سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بازگشت مالاریا و نوپدیدی تب دنگی در جنوب شرق ایران: چالشها و ملاحظات

انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران

آنلاین

وبینار علمی بازگشت مالاریا و نوپدیدی تب دنگی در جنوب شرق ایران: چالشها و ملاحظات
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی بازگشت مالاریا و نوپدیدی تب دنگی در جنوب شرق ایران: چالشها و ملاحظات
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰