سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تفسیر نتایج آزمایشگاهی برای شروع و پیگیری رژیم درمانی

انجمن تغذیه استان البرز

وبینار علمی  تفسیر نتایج آزمایشگاهی برای شروع و پیگیری رژیم درمانی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۹:۰۰