سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جلسات آنلاین اعتبار بخشی مراکز

جلسات آنلاین اعتبار بخشی مراکز
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۰۸:۰۰

جلسات آنلاین اعتبار بخشی مراکز
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ساعت ۰۸:۰۰