سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی جلسه چهارم: عالئم هشدار دهنده جلسه پنجم: برنامه ریزی و برای زایمان

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار علمی جلسه چهارم: عالئم هشدار دهنده جلسه پنجم: برنامه ریزی و برای زایمان

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی جلسه چهارم: عالئم هشدار دهنده جلسه پنجم: برنامه ریزی و برای زایمان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ع
سرکار خانم عرب

نظرات (۰)

نظر بدهید