سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار کشوری

حیطه آموزش پزشکی المپیاد علمی

ویژه دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

وبینار کشوری

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۸:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۰۰

وبینار کشوری
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۱۸:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۰۰

شرح

مدرس(ها)


ا
دکتر میترا امینی
دبیر محترم حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور