سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی دندانپزشکی کودکان

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی  دندانپزشکی کودکان

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  دندانپزشکی کودکان
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

مدرس(ها)


ف
دکتر ترانه فقیهی
متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ن
دکتر سارا نورالعیونی
متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ح
دکتر سمیه حکمت فر
متخصص دندانپزشکی کودکان استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل