سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تشخیص و مدیریت سرطان های شایع

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی  تشخیص و مدیریت سرطان های شایع

شروع: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  تشخیص و مدیریت سرطان های شایع
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

مدرس(ها)


ا
دکتر حسن اصغری
جراح عمومی استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
و
دکتر محمد رحیم وکیلی
فوق تخصص توراکس استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ا
دکتر خالق ارجمند
فوق تخصص توراکس استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ا
دکتر احمد اشرفی
فوق تخصص خون و سرطان استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
و
دکتر محمد رحیم وکیلی اجارود
ا
دکتر بهزاد اسکندراوغلی خیاوی