سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بیماری های تاولی اتوایمیون

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی بیماری های تاولی اتوایمیون

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰

وبینار علمی بیماری های تاولی اتوایمیون
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰

شرح

مدرس(ها)


م
دکتر مجید مهری
 متخصص پوست ومو استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان