سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئیدی

انجمن علمي داروسازي باليني ايران

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئیدی

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار علمی دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئیدی
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: جمعه ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۰۰

شرح