سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جلسات ارزیابی انجمن دکتری علوم از مایشگاهی _ سانس اول ساعت 10 تا 12

جلسات ارزیابی انجمن دکتری علوم از مایشگاهی _ سانس اول ساعت 10 تا 12

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

جلسات ارزیابی انجمن دکتری علوم از مایشگاهی _ سانس اول ساعت 10 تا 12
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

شرح