سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار‌های برنامه‌های ویژه

خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های مراقبت های ویژه تنفسی
وبینار علمی تازه های مراقبت های ویژه تنفسی
انجمن علمي متخصصين ريه ايران
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در سرطان و برنامه کنترل آن در ایران
وبینار علمی نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در سرطان و برنامه کنترل آن در ایران
با رویکرد تشخیص بالینی، درمان، دستورالعمل کشوری، نظام مراقبت و برنامه کنترل
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در سرطان و برنامه کنترل آن در ایران
وبینار علمی نقش ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در سرطان و برنامه کنترل آن در ایران
با رویکرد ویروس شناسی، بیماری¬زایی، تشخیص آزمایشگاهی و واکسیناسیون
آنلاین