سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار‌های برنامه‌های ویژه

خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ علمی اخلاق در بلایای طبیعی ؛
وبینار آموزشی ؛ علمی اخلاق در بلایای طبیعی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان ؛
وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
(۱۰۶)
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ؛
وبینار آموزشی ؛ اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ مبانی پدافند غیر عامل در نظام سلامت ؛
وبینار آموزشی ؛ مبانی پدافند غیر عامل در نظام سلامت ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاق حرفه ای در پاندومی کووید برای اساتید ؛
وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاق حرفه ای در پاندومی کووید برای اساتید ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ پزشکی مبتنی بر شبیه سازی ؛
وبینار آموزشی ؛ پزشکی مبتنی بر شبیه سازی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ قواعد فقهی کاربردی در پزشکی ؛
وبینار آموزشی ؛ قواعد فقهی کاربردی در پزشکی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ اخلاق سازمانی ؛
وبینار آموزشی ؛ اخلاق سازمانی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار  آموزشی ؛ نحوه بیان خبرناگوار پزشکی و مواجهه اخلاقی با خطا ؛
وبینار آموزشی ؛ نحوه بیان خبرناگوار پزشکی و مواجهه اخلاقی با خطا ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ پاسخگویی سلامت اجتماعی ؛
وبینار آموزشی ؛ پاسخگویی سلامت اجتماعی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ اخلاق آموزش ؛
وبینار آموزشی ؛ اخلاق آموزش ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
(۱۲۰)
خاتمه یافته
برگزاری دوره های مارما تراپی با رویکرد ماساژ
برگزاری دوره های مارما تراپی با رویکرد ماساژ
با همکاری موسسه دانش ماساژ ابن سینا
خاتمه یافته
برگزاری ورکشاپ ماساژ زیبایی
برگزاری ورکشاپ ماساژ زیبایی
با همکاری موسسه دانش ماساژ ابن سینا