سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار‌های همایش سالانه دانشگاه گلستان (دی ماه 1400)

خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ علمی اخلاق در بلایای طبیعی ؛
وبینار آموزشی ؛ علمی اخلاق در بلایای طبیعی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان ؛
وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاقي در جراحي هاي تشخيصي و درماني در بيماران مبتلا به سرطان ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
(۱۰۶)
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ؛
وبینار آموزشی ؛ اخلاق در انتشار آثار پژوهشی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ مبانی پدافند غیر عامل در نظام سلامت ؛
وبینار آموزشی ؛ مبانی پدافند غیر عامل در نظام سلامت ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاق حرفه ای در پاندومی کووید برای اساتید ؛
وبینار آموزشی ؛ ملاحظات اخلاق حرفه ای در پاندومی کووید برای اساتید ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ اخلاق حرفه ای اساتید اخلاق در آموزش دانشگاهی ؛
وبینار آموزشی ؛ اخلاق حرفه ای اساتید اخلاق در آموزش دانشگاهی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ از تحقیق تا سیاست ؛
وبینار آموزشی ؛ از تحقیق تا سیاست ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ افسردگی و ناامیدی ؛
وبینار آموزشی ؛ افسردگی و ناامیدی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ پزشکی مبتنی بر شبیه سازی ؛
وبینار آموزشی ؛ پزشکی مبتنی بر شبیه سازی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ قواعد فقهی کاربردی در پزشکی ؛
وبینار آموزشی ؛ قواعد فقهی کاربردی در پزشکی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ اخلاق سازمانی ؛
وبینار آموزشی ؛ اخلاق سازمانی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار  آموزشی ؛ نحوه بیان خبرناگوار پزشکی و مواجهه اخلاقی با خطا ؛
وبینار آموزشی ؛ نحوه بیان خبرناگوار پزشکی و مواجهه اخلاقی با خطا ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ پاسخگویی سلامت اجتماعی ؛
وبینار آموزشی ؛ پاسخگویی سلامت اجتماعی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ اخلاق آموزش ؛
وبینار آموزشی ؛ اخلاق آموزش ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
(۱۲۰)