سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ماما، سلامت باروری، بیماریهای مقاربتی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  ماما، سلامت باروری، بیماریهای مقاربتی

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۴۵

وبینار علمی  ماما، سلامت باروری، بیماریهای مقاربتی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۴۵