سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول درمان وریدی و محاسبات دارویی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

وبینار علمی  اصول درمان وریدی و محاسبات دارویی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  اصول درمان وریدی و محاسبات دارویی
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰