سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی رتینوپاتی نوزادان نارس

دانشکده علوم پزشکی ساوه

وبینار علمی  رتینوپاتی نوزادان نارس

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  رتینوپاتی نوزادان نارس
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰