سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ناباروری

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی ناباروری

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۴۵

وبینار علمی ناباروری
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۴۵