سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بیماری های شایع گوارشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی  بیماری های شایع گوارشی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  بیماری های شایع گوارشی
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰