سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی دارودرمانی در بیماری های عفونی( سارس و کرونا)

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی دارودرمانی در بیماری های عفونی( سارس و کرونا)

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی دارودرمانی در بیماری های عفونی( سارس و کرونا)
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۲:۰۰