سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اختلالات مصرف مواد، الکل و دخانیات در مراقبتهای بهداشتی اولیه

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

وبینار علمی  اختلالات مصرف مواد، الکل و دخانیات در مراقبتهای بهداشتی اولیه

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  اختلالات مصرف مواد، الکل و دخانیات در مراقبتهای بهداشتی اولیه
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰