سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی قصور پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی فسا

وبینار علمی  قصور پزشکی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  قصور پزشکی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰