سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول کار در اتاق عمل

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی اصول کار در اتاق عمل

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی اصول کار در اتاق عمل
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰