سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی احیا قلبی ریوی در بالغین

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی احیا قلبی ریوی در بالغین
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی احیا قلبی ریوی در بالغین
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۰