سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی بیماری کیست هیداتیک
وبینار علمی بیماری کیست هیداتیک
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تازه های تشخیصی و درمانی در سرطان گوارش
وبینار علمی تازه های تشخیصی و درمانی در سرطان گوارش
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ساعت ۱۲:۳۰
وبینار علمی تغذیه بیماران در بخش ویژه
وبینار علمی تغذیه بیماران در بخش ویژه
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی فرآیند پرستاری
وبینار علمی فرآیند پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تازه های سرطان های گوارش و پیامدهای آن
وبینار علمی تازه های سرطان های گوارش و پیامدهای آن
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار علمی - آشنایی با عوارض دارویی مهم در چشم پزشکی
وبینار علمی - آشنایی با عوارض دارویی مهم در چشم پزشکی
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
Scientific webinar: Adrenal Insufficiency: From basics to clinics
Scientific webinar: Adrenal Insufficiency: From basics to clinics
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد اولویت منافع بیمار
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد اولویت منافع بیمار
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰
هموویژلانس
هموویژلانس
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۰۰
اخلاق حرفه ای با رویکرد رازداری
اخلاق حرفه ای با رویکرد رازداری
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی ضایعات سفید و قرمز حفره دهان
وبینار علمی ضایعات سفید و قرمز حفره دهان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۰۰
وبینار علمی (کارگاه مکس کیو دی )
وبینار علمی (کارگاه مکس کیو دی )
برنامه توانمندسازی آموزشی و پژوهشی شبکه ملی تحقیقات پرستاری
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۰۰
اخلاق حرفه ای با رویکرد پیشگیری از تخلفات پزشکی
اخلاق حرفه ای با رویکرد پیشگیری از تخلفات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی ضایعات دهانی و ناهنجاری های تکاملی
وبینار علمی ضایعات دهانی و ناهنجاری های تکاملی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی دارودرمانی عفونت‌های قابل انتقال از راه جنسی HSV-HPV
وبینار علمی دارودرمانی عفونت‌های قابل انتقال از راه جنسی HSV-HPV
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی خطاهای پزشکی
وبینار علمی خطاهای پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۰
اخلاق حرفه ای با رویکرد رضایت آگاهانه
اخلاق حرفه ای با رویکرد رضایت آگاهانه
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۰
اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ساعت ۰۸:۰۰
سمینار یک روزه آنژیو ادم ارثی
سمینار یک روزه آنژیو ادم ارثی
انجمن آسم و آلرژی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
اصول یادگیری و بررسی نیاز های آموزشی بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان