سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینارعلمی  درمان های موثر در مواد مخدر
وبینارعلمی درمان های موثر در مواد مخدر
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  اصول پايه ومراقبت در بیمار دچار سوختگی
وبینار علمی اصول پايه ومراقبت در بیمار دچار سوختگی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی پارافیلیا
وبینار علمی پارافیلیا
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۰۹:۳۰
وبینار علمی  اکوکاردیوگرافی در جنین
وبینار علمی اکوکاردیوگرافی در جنین
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
وبینار علمی  تازه های چشم پزشکی
وبینار علمی تازه های چشم پزشکی
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  بیماری هموفیلی
وبینار علمی بیماری هموفیلی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  ملاحظات اخلاقی و حرفه ای در خدمات دندانپزشکی در همه گیری کرونا ویروس
وبینار علمی ملاحظات اخلاقی و حرفه ای در خدمات دندانپزشکی در همه گیری کرونا ویروس
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار علمی  تازه های تشخیص و درمان فشار خون بالا
وبینار علمی تازه های تشخیص و درمان فشار خون بالا
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  سیستم های نوین دارورسانی
وبینار علمی سیستم های نوین دارورسانی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  مکانیسم ها و ملاحظات فارماکوکینتیکی در درمان کووید 19
وبینار علمی مکانیسم ها و ملاحظات فارماکوکینتیکی در درمان کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی  اختلال عملکرد جنسی در سالمندان
وبینار علمی اختلال عملکرد جنسی در سالمندان
دانشگاه علوم پزشکی همدان