سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰