سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای قارچی پوست

انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

وبینار علمی  تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای قارچی پوست

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷:۰۰