سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی احیای قلبی ریوی مغزی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی احیای قلبی ریوی مغزی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی احیای قلبی ریوی مغزی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰