سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبنیار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبنیار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰

وبنیار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰