سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
جلسات آنلاین اعتبار بخشی
جلسات آنلاین اعتبار بخشی
دانشگاه ها ی همدان - کرمانشاه - کردستان - ایلام - و مرکز تحقیقات دیابت یزد
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی ملاحظات مایع درمانی و تغذیه در سوختگی کودکان
وبینار علمی ملاحظات مایع درمانی و تغذیه در سوختگی کودکان
انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار آموزشی اصول و اهداف کالسهای آمادگی برای زایمان و بیمارستان دوستدار مادر
وبینار آموزشی اصول و اهداف کالسهای آمادگی برای زایمان و بیمارستان دوستدار مادر
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار آموزشی مقایسه زایمان فیزیولوژیک با رویکرد روتین (مداخله در لیبر)
وبینار آموزشی مقایسه زایمان فیزیولوژیک با رویکرد روتین (مداخله در لیبر)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰
وبینار آموزشی تغییرات و اختالالت سیستم اسکلتی و عضلانی در بارداری (تئوری)
وبینار آموزشی تغییرات و اختالالت سیستم اسکلتی و عضلانی در بارداری (تئوری)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار آموزشی نوروآندوکرینولوژی (تئوری)
وبینار آموزشی نوروآندوکرینولوژی (تئوری)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار آموزشی وضعیتهای مختلف لیبر و زایمان
وبینار آموزشی وضعیتهای مختلف لیبر و زایمان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار آموزشی فیزیولوژی درد و تئوریهای آن
وبینار آموزشی فیزیولوژی درد و تئوریهای آن
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰
وبینار آموزشی روشهای کاهش درد زایمان
وبینار آموزشی روشهای کاهش درد زایمان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار آموزشی تن آرامی در بارداری و زایمان تکنیک های تنفسی در بارداری و زایمان )تئوری(
وبینار آموزشی تن آرامی در بارداری و زایمان تکنیک های تنفسی در بارداری و زایمان )تئوری(
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار آموزشی سبک های یادگیری و آموزش به بزرگسالان
وبینار آموزشی سبک های یادگیری و آموزش به بزرگسالان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی پویایی گروه و ارتباطات
وبینار علمی پویایی گروه و ارتباطات
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰
وبینار آموزشی مدیریت ذهن و ذهن آگاهی
وبینار آموزشی مدیریت ذهن و ذهن آگاهی
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار آموزشی  ورزش در بارداری (تئوری)
وبینار آموزشی ورزش در بارداری (تئوری)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی توانبخشی بعد از زایمان و تغییرات پرینه (تئوری و عملی)
وبینار علمی توانبخشی بعد از زایمان و تغییرات پرینه (تئوری و عملی)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی طب فشاری در بارداری و زایمان ماساژ در باردای و زایمان
وبینار علمی طب فشاری در بارداری و زایمان ماساژ در باردای و زایمان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
وبینار علمی نقش همراه و مامای دولا
وبینار علمی نقش همراه و مامای دولا
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی جلسه اول: اهداف کالسها، آناتومی فیزیولوژی، شکایات شایع و جلسه پدران
وبینار علمی جلسه اول: اهداف کالسها، آناتومی فیزیولوژی، شکایات شایع و جلسه پدران
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی جلسه دوم: تغذیه جلسه سوم: بهداشت روان، نوزاد و شیردهی
وبینار علمی جلسه دوم: تغذیه جلسه سوم: بهداشت روان، نوزاد و شیردهی
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی جلسه چهارم: عالئم هشدار دهنده جلسه پنجم: برنامه ریزی و برای زایمان
وبینار علمی جلسه چهارم: عالئم هشدار دهنده جلسه پنجم: برنامه ریزی و برای زایمان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401