سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی عوامل اقتصادی ، اجتماعی و جوانی جمعیت
وبینار علمی عوامل اقتصادی ، اجتماعی و جوانی جمعیت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مشکلات باروری و بارداری و جوانی جمعیت
وبینار علمی مشکلات باروری و بارداری و جوانی جمعیت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
وبینار علمی ملاحظات حقوقی و قانونی مرتبط با متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه
وبینار علمی ملاحظات حقوقی و قانونی مرتبط با متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مبانی دینی و فلسفی ازدواج و فرزند آوری
وبینار علمی مبانی دینی و فلسفی ازدواج و فرزند آوری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی ماما و پژوهش
وبینار علمی ماما و پژوهش
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تجویز منطقی داروها
وبینار علمی تجویز منطقی داروها
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی 1
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی 1
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰
وبینار علمی آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا
وبینار علمی آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی 2
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی روان درمانی
وبینار علمی روان درمانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی 3
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی 3
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مدیریت درد نوزادان
وبینار علمی مدیریت درد نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی وبینار علمی معاینه اولیه بیمار مسموم در اورژانس
وبینار علمی وبینار علمی معاینه اولیه بیمار مسموم در اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی حقوق و اخلاق بالینی
وبینار علمی حقوق و اخلاق بالینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی اخلاق حرفه ای پزشکی
وبینار علمی اخلاق حرفه ای پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی جمعیت شناسی بیماری و مرگ و میر در ایران
وبینار علمی جمعیت شناسی بیماری و مرگ و میر در ایران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی دارودرمانی رینیت آلرژیک
وبینار علمی دارودرمانی رینیت آلرژیک
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تفسیر نوار قلب و آریتمی های قلبی
وبینار علمی تفسیر نوار قلب و آریتمی های قلبی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی آنتی دوت ها در مسمومیت
وبینار علمی آنتی دوت ها در مسمومیت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان