سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت های پرستاری در تروما

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی مراقبت های پرستاری در تروما

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰