سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی ‏بیوتیک‏ها
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی ‏بیوتیک‏ها
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری فقر آهن، تشخیص- درمان - تغذیه
وبینار علمی بیماری فقر آهن، تشخیص- درمان - تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی بارداری سالم با رویکرد جوانی جمعیت
وبینار علمی بارداری سالم با رویکرد جوانی جمعیت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
مروری بر مایع درمانی در بیهوشی
مروری بر مایع درمانی در بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینارعلمی جمعیت ایران، گذشته، حال و آینده
وبینارعلمی جمعیت ایران، گذشته، حال و آینده
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی سلامت معنوی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی درمانی
وبینار علمی سلامت معنوی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی درمانی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مهارت همسریابی با رویکرد جوانی جمعیت
وبینار علمی مهارت همسریابی با رویکرد جوانی جمعیت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد راههای پیشگیری از قصور و تقصیر
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد راههای پیشگیری از قصور و تقصیر
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
آشنایی و مدیریت شایعترین مسمومیت های اپیوئیدی
آشنایی و مدیریت شایعترین مسمومیت های اپیوئیدی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
تورشن تخمدان
تورشن تخمدان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی سوء مزاج های معده و درمان آن از دیدگاه طب ایرانی
وبینار علمی سوء مزاج های معده و درمان آن از دیدگاه طب ایرانی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی فشار خون
وبینار علمی فشار خون
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد مستند سازی
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد مستند سازی
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
مبانی تئوری ارزیابی اولیه و ثانویه در پرستاری و مامایی
مبانی تئوری ارزیابی اولیه و ثانویه در پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی پلاسمافرزیس
وبینار علمی پلاسمافرزیس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
همایش مجازی _ کشوری (کارنامه اجتماعی سلامت)
همایش مجازی _ کشوری (کارنامه اجتماعی سلامت)
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی سقط با رویکرد قانون جوانی جمعیت
وبینار علمی سقط با رویکرد قانون جوانی جمعیت
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینارعلمی بيماريهاي انسدادي مزمن ريه (COPD)
وبینارعلمی بيماريهاي انسدادي مزمن ريه (COPD)
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی نحوه برخورد با چالش های درمانی داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکتی
وبینار علمی نحوه برخورد با چالش های درمانی داروهای ضد انعقاد و ضد پلاکتی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین