سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی هموویژلانس
وبینار علمی هموویژلانس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی ایکتر در نوزادان
وبینار علمی ایکتر در نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی Cardio-centeric Approach in people with Diabetes
وبینار علمی Cardio-centeric Approach in people with Diabetes
انجمن علمی نارسایی قلب ایران با همکاری شرکت داروساز ی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت‌های ویژه تغذیه‌ای نوزاد نارس
وبینار علمی مراقبت‌های ویژه تغذیه‌ای نوزاد نارس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر نوار قلب
وبینار علمی تفسیر نوار قلب
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی پریو با نگرش جراحی زیبائی
وبینار علمی پریو با نگرش جراحی زیبائی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی رابطه سایکوایمونولوژی با ارگان های بدن و اهمیت آن در پزشکی بالینی
وبینار علمی رابطه سایکوایمونولوژی با ارگان های بدن و اهمیت آن در پزشکی بالینی
انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان
وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینارعلمی عفونت هاي ادنتوژنيك -دندانهاي نهفته
وبینارعلمی عفونت هاي ادنتوژنيك -دندانهاي نهفته
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینارعلمی گزارش نویسی در پرستاری
وبینارعلمی گزارش نویسی در پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مشاوره و سلامت خانواده
وبینار علمی مشاوره و سلامت خانواده
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری سالک
وبینار علمی بیماری سالک
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی کورتیکواستروئیدها
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی کورتیکواستروئیدها
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی کم خونی و آنمی همولیتیک در نوزادان
وبینار علمی کم خونی و آنمی همولیتیک در نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری سرطانهای رایج زنان
وبینار علمی غربالگری سرطانهای رایج زنان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی هموویژلانس
وبینار علمی هموویژلانس
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر داده های آزمایشگاهی
وبینار علمی تفسیر داده های آزمایشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی جوانی جمعیت
وبینار علمی جوانی جمعیت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی نوزادان در معرض خطر
وبینار علمی نوزادان در معرض خطر
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی استریلیزاسیون و گندردایی تجهیزات اتاق عمل
وبینار علمی استریلیزاسیون و گندردایی تجهیزات اتاق عمل
دانشگاه علوم پزشکی گیلان