سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی احیای قلبی و ریوی در بزرگسالان
وبینار علمی احیای قلبی و ریوی در بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی اقدامات در ارزیابی اولیه بیماران
وبینار علمی اقدامات در ارزیابی اولیه بیماران
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی علل، ارزیابی و درمان سقط راجعه
وبینار علمی علل، ارزیابی و درمان سقط راجعه
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران سوختگی
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران سوختگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اقدامات پرستاری در مسمومیت ها
وبینار علمی اقدامات پرستاری در مسمومیت ها
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی شوک و مدیریت آن
وبینار علمی شوک و مدیریت آن
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی خونریزی های گوارشی و اسهال
وبینار علمی دارو درمانی خونریزی های گوارشی و اسهال
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی اقدامات پرستاری در بیماران با کاهش سطح هوشیاری
وبینار علمی اقدامات پرستاری در بیماران با کاهش سطح هوشیاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی سالمندآزاری: از پیشگیری تا درمان
وبینار علمی سالمندآزاری: از پیشگیری تا درمان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ مبانی صدور جواز دفن و گواهی فوت
وبینار علمی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ مبانی صدور جواز دفن و گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی مسمومیت دارویی
وبینار علمی مسمومیت دارویی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش مصرف دخانیات در بیماریها
وبینار علمی نقش مصرف دخانیات در بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی حمایتهای اساسی در مراقبتهای ویژه(1)
وبینار علمی حمایتهای اساسی در مراقبتهای ویژه(1)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در حوادث عروقی مغز
وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در حوادث عروقی مغز
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی محاسبات دارویی در مراقبت های پرستاری
وبینار علمی محاسبات دارویی در مراقبت های پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی منشور رعایت حقوق گیرندگان خدمت در بیمارستان
وبینار علمی منشور رعایت حقوق گیرندگان خدمت در بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینارعلمی احیای قلبی و ریوی پایه
وبینارعلمی احیای قلبی و ریوی پایه
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی فرایند آموزش به بیمار و آموزش pemat
وبینار علمی فرایند آموزش به بیمار و آموزش pemat
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبنیار علمی مراقبت های پرستاری در دیابت
وبنیار علمی مراقبت های پرستاری در دیابت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم