سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه تستی بدون امتیاز

دانشگاه گلستان

ثبت نام نکنیددددددددددددد
برنامه تستی بدون امتیاز


ویژگی های دوره من

برنامه تستی بدون امتیاز
ورود / ثبت‌نام


ویژگی های دوره من

شرح

این برنامه تست نرم افزار است

فهرست مطالب

فصل یک
۹دقیقه (ویدیو)
درس یک
۰۸:۲۹

مدرس(ها)


ک
سید مسلم کارآموزیان

نظرات (۰)