سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی سل
وبینار علمی سل
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
وبینار علمی  مدیریت تروما در آسیب ارگان های مختلف
وبینار علمی مدیریت تروما در آسیب ارگان های مختلف
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی  كوويد 19 در بزرگسالان و كودكان
وبینار علمی كوويد 19 در بزرگسالان و كودكان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  مدیریت خون بیمار وهموویژلانس
وبینار علمی مدیریت خون بیمار وهموویژلانس
مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی وبينار ايمني زيستي
وبینار علمی وبينار ايمني زيستي
خاتمه یافته
وبینار علمی  اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  اصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت و جواز دفن
وبینار علمی اصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت و جواز دفن
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی  سرطان های پوست ملانومی
وبینار علمی سرطان های پوست ملانومی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی  احیای قلبی - ریوی طول کشیده PLS
وبینار علمی احیای قلبی - ریوی طول کشیده PLS
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی نحوه تنظیم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی های شیمیایی
وبینار علمی نحوه تنظیم نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در صدمات ناشی از سوختگی های شیمیایی
سازمان پزشکی قانونی کشور
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت تنفسی نوزادان و درمان با روش های کم تهاجمی
وبینار علمی مراقبت تنفسی نوزادان و درمان با روش های کم تهاجمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های سرطان
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های سرطان
انجمن علمی داروسازی بالینی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی تست طب کار
وبینار علمی تست طب کار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت شوک و احیاءمادرباردار
وبینار علمی مدیریت شوک و احیاءمادرباردار
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی صدور گواهی فوت
وبینار علمی صدور گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت تنفسی نوزادان با اکسیژن
وبینار علمی مراقبت تنفسی نوزادان با اکسیژن
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی ضایعات پیش سرطانی و سرطان های غیرملانومی
وبینار علمی ضایعات پیش سرطانی و سرطان های غیرملانومی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی ارزیابی بالینی و کمک تشخیصی نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی
وبینار علمی ارزیابی بالینی و کمک تشخیصی نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  زردی نوزادی
وبینار علمی زردی نوزادی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان