سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی استدلال بالینی
وبینار علمی استدلال بالینی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی قصور پزشکی وآموزه های قانونی
وبینار علمی قصور پزشکی وآموزه های قانونی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی جمعیت و فرزندآوری (( ماما ، سلامت باروری و جمعیت سالم ))
وبینار علمی جمعیت و فرزندآوری (( ماما ، سلامت باروری و جمعیت سالم ))
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی سینوزیت
وبینار علمی سینوزیت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی  جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینا علمی اصول اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار
وبینا علمی اصول اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با نکات کلیدی در ضایعات پیش سرطانی و سرطانی چشم ها
وبینار علمی آشنایی با نکات کلیدی در ضایعات پیش سرطانی و سرطانی چشم ها
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاتمه یافته
وبینار علمی گواهی فوت
وبینار علمی گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر لام خون محیطی
وبینار علمی تفسیر لام خون محیطی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی
وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی محاسبات دارویی
وبینار علمی محاسبات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی ثبت و گزارش نويسي
وبینار علمی ثبت و گزارش نويسي
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینارعلمی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری
وبینارعلمی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی ملاحظات و تازه های دارو درمانی افسردگی در سالمندان
وبینار علمی ملاحظات و تازه های دارو درمانی افسردگی در سالمندان
سازمان غذا و دارو
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل و درمان کودکان دارای سوءتغذیه
وبینار علمی کنترل و درمان کودکان دارای سوءتغذیه
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت استرس
وبینار علمی مدیریت استرس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان