سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار آموزشی CPET
وبینار آموزشی CPET
دوره آموزش دستیاران فوق تخصص ریه کشور
خاتمه یافته
تست
تست
خاتمه یافته
وبینار علمی جلسه چهارم: عالئم هشدار دهنده جلسه پنجم: برنامه ریزی و برای زایمان
وبینار علمی جلسه چهارم: عالئم هشدار دهنده جلسه پنجم: برنامه ریزی و برای زایمان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص و درمان عفونتها و زخمهای ژنیتال
وبینار علمی تشخیص و درمان عفونتها و زخمهای ژنیتال
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی جلسه دوم: تغذیه جلسه سوم: بهداشت روان، نوزاد و شیردهی
وبینار علمی جلسه دوم: تغذیه جلسه سوم: بهداشت روان، نوزاد و شیردهی
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینارطب سالمندی در ارتوپدی
وبینار علمی وبینارطب سالمندی در ارتوپدی
سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی جلسه اول: اهداف کالسها، آناتومی فیزیولوژی، شکایات شایع و جلسه پدران
وبینار علمی جلسه اول: اهداف کالسها، آناتومی فیزیولوژی، شکایات شایع و جلسه پدران
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
کارگاه علمی رزومه نویسی و گرنت نویسی
کارگاه علمی رزومه نویسی و گرنت نویسی
انجمن علمی داروسازان ایران برگزار میکند
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش همراه و مامای دولا
وبینار علمی نقش همراه و مامای دولا
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار آموزشی CPET
وبینار آموزشی CPET
دوره آموزش دستیاران فوق تخصص ریه کشور
خاتمه یافته
وبینارعلمی تازه های آلرژی
وبینارعلمی تازه های آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی طب فشاری در بارداری و زایمان ماساژ در باردای و زایمان
وبینار علمی طب فشاری در بارداری و زایمان ماساژ در باردای و زایمان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول صحیح تریاژ بیماران
وبینار علمی اصول صحیح تریاژ بیماران
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی گفتار درمانی در سکته مغزی
وبینار علمی گفتار درمانی در سکته مغزی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای خوش خیم وبدخیم رحم
وبینار علمی بیماریهای خوش خیم وبدخیم رحم
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی توانبخشی بعد از زایمان و تغییرات پرینه (تئوری و عملی)
وبینار علمی توانبخشی بعد از زایمان و تغییرات پرینه (تئوری و عملی)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه هاي قانوني براي پزشکان
وبینار علمی آموزه هاي قانوني براي پزشکان
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی مراقبت های دیابت کودکان (بیمارستان بعثت)
وبینار علمی وبینار علمی مراقبت های دیابت کودکان (بیمارستان بعثت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی منوپوز و مراقبت های دوران منوپوز
وبینار علمی منوپوز و مراقبت های دوران منوپوز
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مهندسی پروتئین آنزیم
وبینار علمی مهندسی پروتئین آنزیم
دانشگاه علوم پزشکی دزفول