سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار آموزشی وضعیتهای مختلف لیبر و زایمان
وبینار آموزشی وضعیتهای مختلف لیبر و زایمان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار آموزشی تن آرامی در بارداری و زایمان تکنیک های تنفسی در بارداری و زایمان )تئوری(
وبینار آموزشی تن آرامی در بارداری و زایمان تکنیک های تنفسی در بارداری و زایمان )تئوری(
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی ثبت و مستندسازی در پرستاری
وبینار علمی ثبت و مستندسازی در پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار آموزشی نوروآندوکرینولوژی (تئوری)
وبینار آموزشی نوروآندوکرینولوژی (تئوری)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینارعلمی اصول گزارش نویسی و مستند سازی
وبینارعلمی اصول گزارش نویسی و مستند سازی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی عوارض ناخواسته دارویی و اشتباهات داروپزشکی
وبینار علمی عوارض ناخواسته دارویی و اشتباهات داروپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار آموزشی مقایسه زایمان فیزیولوژیک با رویکرد روتین (مداخله در لیبر)
وبینار آموزشی مقایسه زایمان فیزیولوژیک با رویکرد روتین (مداخله در لیبر)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی روشهای بازسازی پریودنتال
وبینار علمی روشهای بازسازی پریودنتال
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی انتخاب تکنیک بیهوشی
وبینار علمی انتخاب تکنیک بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار آموزشی اصول و اهداف کالسهای آمادگی برای زایمان و بیمارستان دوستدار مادر
وبینار آموزشی اصول و اهداف کالسهای آمادگی برای زایمان و بیمارستان دوستدار مادر
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات دستگاه گوارش در بارداری
وبینار علمی اختلالات دستگاه گوارش در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی فوریت های مامایی
وبینار علمی فوریت های مامایی
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی سقط جنین
وبینار علمی سقط جنین
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری کرون
وبینار علمی بیماری کرون
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات کلیه در دوران بارداری
وبینار علمی اختلالات کلیه در دوران بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی بازتوانی درجراحی باز پیوند عروق قلب (CABG)
وبینار علمی بازتوانی درجراحی باز پیوند عروق قلب (CABG)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر نوار قلب و آریتمی های شایع
وبینار علمی تفسیر نوار قلب و آریتمی های شایع
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
جلسات انلاین اعتبار بخشی مراکز
جلسات انلاین اعتبار بخشی مراکز
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در اورژانس های سوختگی
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در اورژانس های سوختگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل عفونت در بخشICU
وبینار علمی کنترل عفونت در بخشICU
دانشگاه علوم پزشکی ایلام