سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینارعلمی بارداری چندقلویی
وبینارعلمی بارداری چندقلویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت پرستاری در سکته قلبی
وبینار علمی مراقبت پرستاری در سکته قلبی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی سکته حاد قلبی، استاندارد خدمات مدیریت درمان و مراقبت های پرستاری
وبینار علمی سکته حاد قلبی، استاندارد خدمات مدیریت درمان و مراقبت های پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای عفونی کودکان
وبینار علمی بیماریهای عفونی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات کلیه و دستگاه ادراری در بارداری
وبینار علمی اختلالات کلیه و دستگاه ادراری در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینارعلمی داروهای ضد اسید معده
وبینارعلمی داروهای ضد اسید معده
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های قلبی در بارداری
وبینار علمی بیماری های قلبی در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی هویت مادری و فرزندآوری در ایران: رویکردها و چالش‌ها
وبینار علمی هویت مادری و فرزندآوری در ایران: رویکردها و چالش‌ها
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تحلیل داده ها در مطالعات پدیدارشناسی
وبینار علمی تحلیل داده ها در مطالعات پدیدارشناسی
برنامه توانمندسازی آموزشی و پژوهشی شبکه ملی تحقیقات پرستاری با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی گرگان (دوشنبه های مجازی) – مرداد تا اسفند 1402
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول مصرف منطقی دارو
وبینار علمی اصول مصرف منطقی دارو
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بازگشت مالاریا و نوپدیدی تب دنگی در جنوب شرق ایران: چالشها و ملاحظات
وبینار علمی بازگشت مالاریا و نوپدیدی تب دنگی در جنوب شرق ایران: چالشها و ملاحظات
انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی گذار جمعیت و سلامت در ایران
وبینار علمی گذار جمعیت و سلامت در ایران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینارعلمی اختلالات آب و الکترولیت ها
وبینارعلمی اختلالات آب و الکترولیت ها
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی فشار خون بالا از دیدگاه های مختلف
وبینار علمی دارو درمانی فشار خون بالا از دیدگاه های مختلف
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی طب خواب
وبینار علمی طب خواب
دانشگاه علوم پزشکی یزد
خاتمه یافته
وبینار علمی جلسه جراحان چاقی و متابولیک
وبینار علمی جلسه جراحان چاقی و متابولیک
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی هیپرتانسیون مزمن در بارداری
وبینار علمی هیپرتانسیون مزمن در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل عفونت در بیمارستان
وبینار علمی کنترل عفونت در بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی پایش اخلاق ، سلامت معنوی  و تعهد حرفه ای
وبینار علمی پایش اخلاق ، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان